Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Overeenkomst tussen gebruiker en Procell

Het netwerk van Websites (samen de “Duracell Websites” genoemd) van Duracell Industrial Operations Inc of aangesloten ondernemingen of dochterondernemingen (“Duracell/wij/ons”) bestaat uit verschillende websites en webpagina’s. De Duracell Websites worden van tijd tot tijd aangeboden aan bezoekers (“u”) op voorwaarde dat u deze voorwaarden, condities en mededelingen ongewijzigd accepteert. Door de Duracell Websites te gebruiken gaat u akkoord met al deze voorwaarden, condities en mededelingen. Uw gebruik van een bepaalde Duracell Website die onderdeel uitmaakt van het netwerk van Duracell Websites kan ook onderhevig zijn aan aanvullende voorwaarden die elders op deze website staan beschreven (de “Aanvullende Voorwaarden”). Dergelijke Aanvullende Voorwaarden kunnen betrekking hebben op bepaalde functies of aanbiedingen, inclusief (en zonder beperking) commerciële activiteiten of chatgedeeltes of de verkoop en aankoop van Duracell-producten. Wanneer een van deze algemene voorwaarden in strijd is met de Aanvullende Voorwaarden of andere voorwaarden en richtlijnen op een bepaalde Duracell-website en met betrekking tot het gebruik van die Duracell-website, dan prevaleren de Aanvullende Voorwaarden voor die specifieke activiteiten.

LEES DE VOLGENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN DISCLAIMERS AANDACHTIG DOOR VOORDAT U GEBRUIKMAAKT VAN DE DURACELL WEBSITES. Door de Duracell Websites te openen of te gebruiken, gaat u akkoord met deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de Voorwaarden, mag u deze Website niet gebruiken.

Wijziging van deze gebruiksvoorwaarden

Duracell behoudt zich het recht voor om, zonder aankondiging, de Voorwaarden voor het gebruik van de Duracell Websites aan te passen. Bezoek deze pagina regelmatig om de geldende Voorwaarden te bekijken, want deze zijn bindend voor u.

Gebruik van de site

Beperking van persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

Tenzij anders aangegeven zijn de Duracell Websites bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. U mag geen informatie, software, producten of diensten die u hebt verkregen via de Duracell Websites wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, licentiëren, tot afgeleide producten maken, overdragen of verkopen.

U mag delen van het materiaal van de Duracell Websites enkel en alleen voor uw eigen niet-commercieel gebruik, voor het plaatsen van een bestelling bij Duracell of voor het aankopen van Duracell-producten weergeven en, onderhevig aan expliciet aangegeven restricties en beperkingen voor specifieke materialen, elektronisch kopiëren, downloaden en printen. Enig ander gebruik van materiaal op de Duracell Websites, inclusief maar niet beperkt tot het wijzigen, reproduceren, distribueren, herpubliceren, weergeven of verzenden van de inhoud van de Duracell Websites, is strikt verboden zonder schriftelijke toestemming vooraf.

Het is ten strengste verboden om mensen op enige manier of in enige vorm lastig te vallen op de Duracell Websites, inclusief via e-mail en chat of door middel van obsceen of beledigend taalgebruik. Impersonatie van anderen, inclusief medewerkers, gastheren/-vrouwen en vertegenwoordigers van Duracell of andere leden of bezoekers van de Duracell Websites, is verboden. U mag via de Duracell Websites geen content uploaden, distribueren of op andere wijze publiceren die lasterlijk, smadelijk, obsceen, bedreigend, beledigend, illegaal of op andere wijze aanstootgevend is, of die de privacy of publiciteitsrechten aantast, of die gelijkstaat aan een misdrijf of een misdrijf uitlokt, of de rechten schendt van enige partij of op andere wijze leidt tot aansprakelijkheid of schending van enige wetgeving. U mag geen commerciële content uploaden op de Duracell Websites of de Duracell Websites gebruiken om anderen over te halen lid te worden van enige andere commerciële online dienst of andere organisatie.

Copyright en handelsmerken

Wij zijn eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op de Duracell Websites en van het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. De complete content van de Duracell Websites, inclusief maar niet beperkt tot tekst, design, afbeeldingen, interfaces of code, en de selectie en samenvoeging hiervan, is eigendom van of gelicentieerd aan Duracell. Alle handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen (samen de “Merken” genoemd) zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van en zijn eigendom van Duracell, of andere respectievelijke eigenaren die Duracell het recht en de licentie hebben gegeven om deze Merken te gebruiken.

Schending van copyright melden Procedures voor het melden van schending van copyright

Meldingen van schending van copyright (“Meldingen”) moeten naar de aangewezen verantwoordelijke voor de website worden gestuurd. ALLE VERZOEKEN DIE NIET RELEVANT ZIJN OF NIET IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE VOLGENDE PROCEDURE WORDEN NIET BEANTWOORD.

Duracell respecteert het intellectueel eigendom van anderen en we verzoeken onze gebruikers en bezoekers hetzelfde te doen. Duracell verwerkt en onderzoekt meldingen van vermeende inbreuk en zal de juiste actie ondernemen volgens de toepasselijke wetgeving op het gebied van intellectueel eigendom. Na ontvangst van een melding van vermeende inbreuk op copyright zal Duracell actie ondernemen om toegang te verwijderen of uit te schakelen tot alle materiaal dat inbreuk maakt of onderdeel uitmaakt van inbreuk makende activiteiten, en zal Duracell actie ondernemen om toegang te verwijderen of uit te schakelen tot alle verwijzingen of links naar materiaal of activiteiten waarvan is gebleken dat ze inbreuk maken.

Als u denkt dat uw werk op enige manier is gekopieerd dat een inbreuk vormt op uw copyright, stuurt u dan de volgende informatie naar Duracell. Uw melding kan alleen in behandeling worden genomen als deze ALLE onderstaande informatie bevat:

  • een fysieke of elektronische handtekening van de persoon die is geautoriseerd om te handelen namens de houder van een exclusief copyright waar inbreuk op is gemaakt;
  • een beschrijving van het materiaal met copyright waar volgens u inbreuk op is gemaakt;
  • een beschrijving waar het materiaal waarvan u beweert dat er inbreuk op is gepleegd op de Website is te vinden; uw adres, telefoonnummer en e-mailadres en alle andere informatie die Duracell redelijkerwijs nodig heeft om contact met u op te nemen;
  • een verklaring van u dat u te goeder trouw bent dat het aangevochten gebruik niet is geautoriseerd door de houder van het copyright, zijn of haar agent of de wetgeving;
  • een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de hierboven genoemde informatie in uw melding juist is en dat u de eigenaar van het copyright bent of geautoriseerd bent om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waar inbreuk op is gemaakt.

Meldingen van inbreuk op geclaimd copyright moeten worden gestuurd naar:

Per post:
Duracell International Operations Sarl
Rue du Pre de la Bichette 1
1201 Geneve
Zwitserland

Per e-mail:
white.lj@duracell.com
(Zet “Melding van inbreuk op copyright” in de onderwerpregel.)

LET OP: DE VOORGAANDE INFORMATIE IS UITSLUITEND BEDOELD VOOR MELDINGEN AAN DURACELL DAT ER MOGELIJK INBREUK IS GEMAAKT OP HET COPYRIGHT VAN UW MATERIAAL. ALLE ANDERE VRAGEN, ZOALS VRAGEN OVER PRODUCTEN OF DIENSTEN OF VRAGEN OVER PRIVACY, WORDEN NIET VIA DEZE PROCEDURE BEANTWOORD.

Productbeschrijvingen

Elke claim of verklaring over de effectiviteit van Duracell-producten en/of elke claim of verklaring waarbij de effectiviteit van Duracell-producten wordt vergeleken met de effectiviteit van andere producten is uitdrukkelijk beperkt tot de landen die worden genoemd op de Duracell Websites.

We doen ons uiterste best ervoor te zorgen dat onze productbeschrijvingen nauwkeurig zijn, maar als gevolg van de productieprocessen en onze voortdurende verbeteringen van onze producten is het mogelijk dat de productbeschrijvingen en verpakkingen op de Duracell Websites niet helemaal overeenkomen met het bijbehorende product.

Wanneer een Duracell-product of -dienst onterecht op een van de Duracell Websites wordt vermeld met een onjuiste prijs, dan behoudt Duracell zich het recht voor om alle bestellingen voor het product of de dienst met de onjuiste prijs te weigeren of te annuleren.

Duracell behoudt zich het recht voor om al dit soort bestellingen te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling is bevestigd en of het bedrag is afgeschreven van uw creditcard. Als het bedrag van de bestelling al is afgeschreven van uw creditcard en uw bestelling wordt geannuleerd, stort Duracell het bedrag van de onjuiste prijs terug op uw creditcard.

Voorwaarde; Beëindiging

Deze Voorwaarden zijn niet van toepassing op de aankoop van Duracell-producten waarvoor de standaardverkoopvoorwaarden gelden. De Voorwaarden kunnen op elk moment en om elke reden zonder aankondiging door Duracell worden beëindigd. De bepalingen in de onderdelen “Copyright en handelsmerken”, “Disclaimer”, “Claims”, “Beperking van aansprakelijkheid”, “Schadeloosstelling”, “Toepasselijke wetgeving”, “Arbitrage” en “Algemeen” blijven gelden ongeacht de beëindiging.

Deelname van gebruikers

Duracell beoordeelt niet alle communicatie en al het materiaal dat door gebruikers wordt gepost of gecreëerd op de Duracell Websites en kan dit ook niet. Duracell is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van deze communicatie en dit materiaal. U accepteert dat Duracell, door u de mogelijkheid te bieden door gebruikers gecreëerde content op de Duracell Websites te bekijken en te distribueren, alleen fungeert als passief platform voor deze distributie en geen verplichting of aansprakelijkheid accepteert met betrekking tot de inhoud of activiteiten op de Duracell Websites. Duracell behoudt zich echter het recht voor om naar eigen goeddunken communicatie of materiaal te blokkeren of te verwijderen waarvan het van mening is dat het (a) beledigend, smadelijk of obsceen is, (b) onjuist, bedrieglijk of misleidend is, (c) in strijd is met een copyright, handelsmerk of andere intellectuele eigendomsrechten of (d) in strijd is met enige wet of regelgeving of (e) beledigend of anderszins onacceptabel is voor Duracell.

Bijdragen van gebruikers

Met uitzondering van persoonlijk herkenbare informatie die we over u verzamelen volgens de richtlijnen vastgelegd in onze [Privacyverklaring], wordt elk materiaal, elke informatie of elke andere communicatie die u verstuurt, uploadt of post op de Duracell Websites (“Communicatie”) beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet uw eigendom. Duracell heeft geen verplichtingen met betrekking tot de Communicatie. Het staat Duracell en zijn vertegenwoordigers vrij om de Communicatie en alle gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere content in de Communicatie te kopiëren, publiceren, distribueren, verwerken of anderszins te gebruiken voor welk commercieel of niet-commercieel doel dan ook.

Chatrooms voor gebruikers

Duracell kan, maar is niet verplicht om, onderdelen op de Duracell Websites te monitoren of te beoordelen waar gebruikers Communicatie verzenden of posten of enkel en alleen met elkaar communiceren, inclusief maar niet beperkt tot chatrooms, bulletinboards of andere gebruikersforums. Dit geldt ook voor de content van deze Communicatie. Duracell heeft echter geen aansprakelijkheid voor de content van deze Communicatie, al dan niet onder de wetgeving met betrekking tot copyright, handelsmerken, smaad, privacy, obsceniteiten of anderszins.

Links van derden

In een poging om toegevoegde waarde te creëren voor bezoekers, kunnen de Duracell Websites links bevatten naar andere websites op het internet die eigendom zijn van en worden beheerd door leveranciers en andere derde partijen (de “Externe Websites”). Duracell heeft echter geen enkele controle over de Externe Websites, zelfs in het geval de derde partij gelieerd is aan Duracell. Al deze Externe Websites hebben hun eigen procedures op het gebied van privacy en gegevensverzameling, onafhankelijk van Duracell. Duracell is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze onafhankelijke voorwaarden of acties en is niet verantwoordelijk voor de privacyprocedures of de content van Externe Websites. Deze Externe Websites zijn enkel ter informatie en u bezoekt ze op eigen risico. Links impliceren niet dat Duracell handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken, designs, logo’s, symbolen of andere materialen met copyright die op deze Externe Websites worden getoond of toegankelijk zijn sponsort, steunt of eraan gelieerd of ermee geassocieerd is, of wettelijke autorisatie heeft om ze te gebruiken. Desalniettemin probeert Duracell de integriteit van de Duracell Websites en de links erop te beschermen en vraagt daarom om feedback, niet alleen over de Duracell Websites, maar ook over Externe Websites waarnaar wordt gelinkt (inclusief links die niet werken). Neem contact op met de beheerder van de Duracell Websites of de webmaster van de Externe Websites als u bedenkingen hebt over dergelijke links of de content op de Externe Websites.

Disclaimer

Duracell geeft geen garanties of verklaringen over de nauwkeurigheid of volledigheid van de content van de Duracell Websites of enige Externe Websites.

Duracell filtert geen advertenties of andere content die kinderen via de Duracell Websites of de Externe Websites kunnen zien. Dit betekent dat ze content en materiaal kunnen zien van het internet en/of advertenties die niet geschikt zijn voor kinderen. We moedigen ouders en voogden aan om online tijd met hun kinderen door te brengen en te overwegen om software te gebruiken die online content filtert.

VOLGENS CLAUSULE 12 HIERONDER WORDEN DE DURACELL WEBSITES EN DE MATERIALEN, INFORMATIE, DIENSTEN EN PRODUCTEN OP DE DURACELL WEBSITES, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, TEKST, AFBEELDINGEN EN LINKS, AANGEBODEN “AS IS” EN ZONDER ENIGE GARANTIES, VOORWAARDEN OF VERKLARINGEN, EXPLICIET OF IMPLICIET. IN DE MEEST RUIME ZIN ALS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING DOET DURACELL AFSTAND VAN ALLE GARANTIES, VOORWAARDEN OF VERKLARINGEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES, VOORWAARDEN OF VERKLARINGEN VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, NIET VOORKOMEN VAN COMPUTERVIRUSSEN EN GARANTIES, VOORWAARDEN OF VERKLARINGEN DIE VOORTKOMEN UIT DE BEHANDELING VAN EEN GESCHIL OF UIT PRESTATIES. DURACELL VERKLAART OF GARANDEERT NIET DAT DE FUNCTIES VAN DE WEBSITE NIET WORDEN ONDERBROKEN OF VRIJ ZIJN VAN FOUTEN, DAT FOUTEN WORDEN HERSTELD OF DAT DEZE WEBSITE OF DE SERVER WAAROP DE WEBSITE STAAT VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. DURACELL GEEFT GEEN ENKELE GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER HET GEBRUIK VAN HET MATERIAAL OP DEZE WEBSITE VOOR WAT BETREFT VOLLEDIGHEID, JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, GESCHIKTHEID, NUTTIGHEID, TIJDIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS.

Beperking van aansprakelijkheid

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING IS DURACELL IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, KARAKTERISTIEKE OF VOORTVLOEIENDE SCHADE OF WELKE SCHADE DAN OOK, ZELFS ALS DURACELL EERDER IS GEWAARSCHUWD VOOR DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, OF HET NU GAAT OM HANDELINGEN VOLGENS EEN CONTRACT, ONACHTZAAMHEID OF ENIG ANDER PRINCIPE, VOORTKOMEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK, HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK OF HET UITVOEREN VAN DE INFORMATIE, DIENSTEN, PRODUCTEN OF MATERIALEN BESCHIKBAAR OP DEZE SITE. DEZE BEPERKINGEN GELDEN ALTIJD, ONGEACHT ENIGE TEKORTKOMINGEN VAN HET ESSENTIËLE DOEL VAN ENIGE BEPERKTE REMEDIE. OMDAT BEPERKINGEN OP DE DUUR VAN IMPLICIETE GARANTIES BINNEN BEPAALDE JURISDICTIES NIET ZIJN TOEGESTAAN, EVENMIN ALS HET UITSLUITEN OF HET BEPERKEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR VOORTVLOEIENDE OF INCIDENTELE SCHADE, IS HET MOGELIJK DAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN NIET VOOR U GELDEN.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord om Duracell, zijn functionarissen, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders en leveranciers (samen de “Provider”) schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen elk verlies, uitgaven, schade en kosten, inclusief juridische kosten die redelijkerwijs zijn gemaakt, als gevolg van enige schending van deze Voorwaarden of enige activiteit gerelateerd aan uw internetaccount (inclusief nalatig of onrechtmatig gedrag) door u of enige andere persoon die de Duracell Websites bezoekt via uw internetaccount.

Toepasselijke wetgeving

Uw gebruik van de Duracell Websites valt in alle opzichten onder de wetgeving van Engeland en Wales (“Toepasselijke Wetgeving”). U gaat ermee akkoord dat de jurisdictie over en de locatie van enige juridische procedures die direct of indirect voortkomen uit of betrekking hebben op deze Website (inclusief en niet beperkt tot de aankoop van Duracell-producten) plaatsvinden voor de rechtbank van Engeland en Wales. Enige actie of claim die u hebt met betrekking tot de Duracell Websites moet, behoudens enige bepalingen van Toepasselijke Wetgeving die het tegenovergestelde stellen, worden gestart binnen één (1) jaar na het ontstaan van de claim of actie. Wanneer Duracell de bepalingen in deze Voorwaarden niet strikt hanteert of toepast, mag dit niet worden gezien als een vrijstelling van een bepaling of recht. Deze Voorwaarden kunnen niet worden gewijzigd door het gedrag tussen de partijen of door handelspraktijken. Duracell mag zijn rechten en verplichtingen onder deze Overeenkomst op elk moment aan elke partij toewijzen zonder aankondiging aan u.

Duracell doet geen verklaringen dat materiaal op de Duracell Websites geschikt is of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties. Toegang tot de Websites vanuit gebieden waar de content illegaal is, is niet toegestaan. Bezoekers die de Duracell Websites wensen te bezoeken op locaties buiten het Verenigd Koninkrijk doen dit op eigen initiatief en zijn zelf verantwoordelijk voor compliance met toepasselijke lokale wetgeving. U mag het materiaal niet gebruiken of exporteren in strijd met enige Toepasselijke Wetgeving en regelgeving.

Arbitrage

Door deze Website te gebruiken gaat u ermee akkoord dat Duracell, geheel naar eigen goeddunken, van u kan eisen dat geschillen die voortvloeien uit het gebruik van deze Website, of met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, inclusief geschillen als gevolg van of met betrekking tot de interpretatie, schending, nietigheid, ongeldigheid, niet-nakoming of beëindiging ervan, evenals geschillen over hiaten in deze overeenkomst of de aanpassing ervan aan nieuw ontstane omstandigheden, voor definitieve en bindende arbitrage worden ingediend bij de London Court of International Arbitration (LCIA) door een of meer van de bemiddelaars die volgens deze Regels worden benoemd. Niettegenstaande deze regels zal een dergelijke procedure echter onderhevig zijn aan de wetgeving van het land dat in de vorige sectie is genoemd.

Elke toekenning in een arbitrage die is gestart onder deze clausule zal beperkt zijn tot geldelijke schadeloosstelling en zal geen bevel of instructie bevatten voor enige partij anders dan de instructie om een geldbedrag te betalen. Bovendien heeft/hebben de bemiddelaar(s) in arbitrages die zijn gestart onder de voorwaarden in deze sectie geen autoriteit om punitieve, voortvloeiende of andere schadeloosstellingen toe te kennen die niet zijn gemeten op basis van de daadwerkelijke schade van de winnende partij, tenzij dit wettelijk is vereist.

Toegewijde Procell-kantoren

Verenigde Staten, Canada en Latijns-Amerika

Duracell Industrial Operations
14 Research Drive Berkshire Corporate Park
Bethel, CT 06801
Verenigde Staten

Europa

Duracell UK Ltd
Bourne Business Park
500 Dashwood Lang Road
Weybridge
KT15 2HJ
Verenigd Koningkrijk

Azië

Duracell Hong Kong Ltd.
Units 3306 & 3307, Level 33, Tower 1,
Enterprise Square Five, 38 Wang Chiu Rd.,
Kowloon Bay, Kowloon.